Search form

Luka 14:10

10Ata ema zo ni nena naira zawa samunoya, awa ni baro nena pei-kaka gege puro niyo. Ago wasa amire bonara mama meni muro nimore nena mema potamunoya. Ago wai amire ema nena ninoise itera ami ni gara ema zazore wamunosa.