Search form

Luka 14:11

11Zo nu nutope tama puro witamunoya, awa Anutu meni nu puro osamunoya. Ata zo nu osero nuamunoya, awa Anutu meni zazo nuso de ike namunoya.” Ago senua awa.