Search form

Luka 14:12

Ema zawa sai muro nena namunora amira ge.

12Yesu meni ema numa muro nena naise zawa senua amire ego senua awa, “Ni nena pei-kakata nena bamu wero ema uzamamu wero giro otao mamaita namisinita didikaita nebu eni waure nukare awa oko zawa sase. Ago wasa nukare ami ama ina zawa sara ni baro so nusokare nana ena nena nasa ina niso tepo wamunoya.