Search form

Luka 14:13

13Tepo awa. Ata ni nena bamu wero giro ema bogamasata ema tama waya waita te dimaita giti guma wai nukare awa zawa seyo.