Search form

Luka 14:14

14Ema ago ine wewenai ami nena niso ina wai ine tepo awa. Are ni yawa sara wamunosa. Ama ema ewanana betaira ena eramunora be amire Anutu meni nena niso ina potamunoya awa.” Ago senua awa.