Search form

Luka 14:18

18Ata nukare dapikarago ami eriro esega buara wewa. Ago inoise ema zo numore ego senua awa, ‘Na mamena, ata na zebu seka zo zuma gaetena tepo wetia, are na baro gamunona. Ni baro ema tua nisore sasa gai waya oko wae.’ Ago senu zo da ago senua awa,