Search form

Luka 14:23

23Ago senu ema tua meni bua maire ego senua awa, ‘Ni nata bamu amira atune baro ebata pei-mamai nata sero bayai amira ana ema bama uzumuro puro masa toyara so naso be mae.