Search form

Luka 14:24

24Na nimore tona. Ema dapikarago gita zawa sisena ami ana-bona naso amira muka zo oko namunora.’” Yesu meni uge awa diro tepo wenua awa.