Search form

Luka 14:25

Nakai gita kotumuro baitiro amire Yesu ama gananekai.

25Ema bama dubu bamubake nukare Yesure dai aita wero susaumite amire Yesu meni ewesemuro numorekare ego senua awa,