Search form

Luka 14:26

26“Ema zo naso nana muro namore dai nuamu wero giro nu mia mama ata bama mai awisore ata namisini nubabumanare noko nuai nuso dai awa kaka poti atune namu wamunoya, awa nu mai naso wero nuai ine tepo.