Search form

Luka 14:28

28Nisokare nana zo meni so bamubake zo wamu wero giro nu gita arumuro zuma sora kotumuro moni nuso giro ego samunoya awa, ‘Moni naso te werota te kaka wamu ni?’ Awa nu gita ago kaka wamu wamunoya, awa ama nu zasiwi potiro so awa wero tepo wai ine tepo ago wai amire