Search form

Luka 14:3

3Giro nu lo ge gipai emare Farisayore ego senua awa, “Nakai ema yayare awa Sabat purare kora waunikaita tepo ni?”