Search form

Luka 14:31

31Ema tua zo meni ema tua zore bogi wamu wero giro gita arumuro ego kotumamunoya awa, ‘Soldia naso 10,000 ami iwora soldia 20,000 amire dai bogi wara te wamunoita tepo ni?’