Search form

Luka 14:32

32Ago kotumuro gai te kaka wamu wai giro iwo asike dago itara amire nu bega pumaira ge bua wamu sero mai zo iyetai iwora nana bayamunoya.