Search form

Luka 14:4

4Ago senu nukare ge agu itiwa awa. Ago wewa giro nu ema awa puro kora wero iyetinu bamunua.