Search form

Luka 14:5

5Ago wero numorekare ego senua awa, “Ota nisokare nana ema zo nu mai nuso zota bulimakao zo Sabat purare ou ura wamai amira dagimai numa awita sero zumanoita?”