Search form

Luka 14:9

9Nena bamu puro namunosa, awa ema zo zazo bamure kei awai amire bonara mama meni nena bamu puro muro ni dainiro ema zazore amire potamunoya. Ago wai ni me bamu nitinoise usero itamunosa.