Search form

Luka 15

Lama tara awai amira ge bezai.

1Takis pumai emare pasina emare nukare witai ami ge ninamu Yesu nana zorage muwa. 2Ata Farisayo ata ema lo ge ninaire ami Yesure giwa waya wenu gugumara diwinoise ego sewa awa, “Ema awa nu pasina emare otao inoise nena dara ninoise nowera.” 3Ago sewa giro Yesu meni ge bezai numorekare ego senua awa, 4“Nisokare nana ema zora lama 100 amira zo tara awamunoya. Are lamara mama ami lama 99 awa duai nena ninoise agewa zora itara nu lama tara awisia awa tamamu sero bua wamunoya. Bua wero susauma tamuro 5puro poti gape niro yawa sara inoise puro ewesemuro mamunoya. 6Puro muro so nusora kei awero otao nuso ata nata da nuso awa zawa sai nuso nana mara amire numorekare ego samunoya awa, ‘Na lama naso zo tara awisia awa tamuro puro mena, are nikare namore dai dara tairo yawa sara weu.’” 7Yesu meni uge awa diro ego senua awa, “Na nimorekare tona. Ema 99 ewanana nonakai asinoise duba kapetenaira kaka kotumamu nuara utura ena nukare emo yawa sara bamubake oko wamunora. Ota pasina mai daimata ami duba kapetenai amire nu emo utura ena yawa sara bamubake wamunora.

Moni tara awai amira ge bezai.

8Ota bama zo nu 10 kina nuso nana itai zo ama tara awamunoya. Ago wai nu lam gaero amire so wazero kau inoma tamamunoya. 9Tamuro pumuro amire otao mamai ata nata da nuso awa zawa sai nuso nana mara numorekare ego samunoya awa, ‘Omata naso zo tara awisia awa kau inomite tamuro pena, are namore dai dara tairo yawa sara weu.’” 10Yesu meni ago sero ego senua awa, “Na nimorekare tona ewa. Ago ine Anutura angelo meni pasina ema zo duba kapetenawi yawa sara inowera awa.” Ago senua awa.

Mai seka meni mama donua amira ge bezai.

11Yesu meni ego senua awa, “Ema zora mai mata diri eto noisowato. 12Are mai ama-zimi meni mamere ego senua awa, ‘Mama, omata nena niso ama kanowero namoreto potamunosa amira agewa namore sai awa zeme namore poti.’ Ago senu giro mama nena kanowero numoreto potinua. 13Potinu borere tepo ma ama-zimi meni nena nuso dapikarago dara potiro puro zebu zo zora-zarako amira baro noisonua. Nu ago itise tama puro witiro omata tebe-tabe sisero tepo wenua. 14Are nena nuso tepo-tapo wenu amire dora botiyo bamu zebu amira ana kei awenua. Ago wenu nu nena kau wenua. 15Are nu baro zebu amira mama zora nana ena bua pumunua. Ago wenu ema ami nu potinu bamu zebu nusora niro pu dia inoisonua. 16Are nu pura ma naira kotumunua. Ata ema meni nena zo numore kaka potamu wewa. Ago wewa amire nu duba kapeteniro 17ego senua awa, ‘Mama nasora bua mai dainiro nora ami nena tame nora. Ata nane meni awa ego itise meri waya betinona. 18Saineba, na eriro mama nasora nana baro numore ego samunona awa, 19“Mama, na gita pasina Anuture wero nimore wisena. Are zeme na nogo nogo wero mai niso wamunoni? Nine na zawa sero mai naso oko samunosa. Ni na pumasa soumai niso gege nuane.” Na mamere ago samunona.’ 20Ago sero eriro mamera nana bamunua awa. Nu tupinu mama meni nu asike ena ginua. Giro zo amuro sumuro baro mai nuso saniro imunua awa. 21Ago wenu mai meni numore ego senua awa, ‘Mama, na gita pasina Anuture wero nimore wisena. Are zeme mai naso ago namore oko sase.’ 22Ago senua ata mama meni bua mai nusore ego senua awa, ‘Ei awa mai naso me, are nikare tama woi koko-kakopai awa eya puro muro numore wosunawa pumae. Ago wero wana sisino nusora bubuna zo potawe. Ago wero sandol te nusora wosuniu pumae. 23Ago wero bulimakao mai tama gawire awa puro muro deu ninoisekai yawa sara wanekai. 24Nera kota, mai naso ewa betisia asinoise nowena ami kei awetia. Ota mai tara awisa awa zeme tamena.’ Ago senu nukare zaawero yawa sara wewa awa. 25Ata mua mai nuso nu bua inoise noinua. Are nu buye ena tupimite so atune kei awero yawa wiinoiwa awi niniro 26bua mai zo zawa sero atata wenua awa, ‘Tani owa nogoro inori?’ Ago atata wenu 27bua mai meni numore ego senua awa, ‘Nami niso mia, amira mama niso meni bulimakao mai tama gawire zo detia. Nera kota, mai nuso tera pumi neine itia.’ 28Ata mai mua mai awa tini kapenu baro sora toyai azu sero donua. 29Ago wenu mama meni kei awero muro korawai bua inoise nu uzutinua awa. Ago wenu nu ge ina mamere ego senua awa, ‘Na zepa nazo niso nana sou bua inoweni? Na ge niso nazo doiseni? Ata nama otao mamai nasore yawa sara wanisekare wo zo da di namore kaka potamu inowesa. 30Ata mai niso awa nu eba bamere noise nena niso sisero tepo wisia. Ago wero nu ewesemuro mi amire ni nu kotumuro sesesa bulimakao mai tama gawire zo dero azinora atonua!’ 31Ago senu mama meni ego senua awa, ‘Bou, nage be giti dara itewenage, are nena naso bamu awa niso gege awa. 32Ata zeme nakai yawa sara wanakai moka nasokai ewanana waise. Nera kota, nami niso betenua ami seka wero eria. Nu tara awenua ami kei awetia. Are nu emo yawa sara inonakai te inoya.’”