Search form

Luka 15:10

10Yesu meni ago sero ego senua awa, “Na nimorekare tona ewa. Ago ine Anutura angelo meni pasina ema zo duba kapetenawi yawa sara inowera awa.” Ago senua awa.