Search form

Luka 15:13

13Potinu borere tepo ma ama-zimi meni nena nuso dapikarago dara potiro puro zebu zo zora-zarako amira baro noisonua. Nu ago itise tama puro witiro omata tebe-tabe sisero tepo wenua.