Search form

Luka 15:18

18Saineba, na eriro mama nasora nana baro numore ego samunona awa,