Search form

Luka 15:20

20Ago sero eriro mamera nana bamunua awa. Nu tupinu mama meni nu asike ena ginua. Giro zo amuro sumuro baro mai nuso saniro imunua awa.