Search form

Luka 15:22

22Ago senua ata mama meni bua mai nusore ego senua awa, ‘Ei awa mai naso me, are nikare tama woi koko-kakopai awa eya puro muro numore wosunawa pumae. Ago wero wana sisino nusora bubuna zo potawe. Ago wero sandol te nusora wosuniu pumae.