Search form

Luka 15:23

23Ago wero bulimakao mai tama gawire awa puro muro deu ninoisekai yawa sara wanekai.