Search form

Luka 15:3

3Ago sewa giro Yesu meni ge bezai numorekare ego senua awa,