Search form

Luka 15:6

6Puro muro so nusora kei awero otao nuso ata nata da nuso awa zawa sai nuso nana mara amire numorekare ego samunoya awa, ‘Na lama naso zo tara awisia awa tamuro puro mena, are nikare namore dai dara tairo yawa sara weu.’”