Search form

Luka 15:7

7Yesu meni uge awa diro ego senua awa, “Na nimorekare tona. Ema 99 ewanana nonakai asinoise duba kapetenaira kaka kotumamu nuara utura ena nukare emo yawa sara bamubake oko wamunora. Ota pasina mai daimata ami duba kapetenai amire nu emo utura ena yawa sara bamubake wamunora.