Search form

Luka 15:9

9Tamuro pumuro amire otao mamai ata nata da nuso awa zawa sai nuso nana mara numorekare ego samunoya awa, ‘Omata naso zo tara awisia awa kau inomite tamuro pena, are namore dai dara tairo yawa sara weu.’”