Search form

Luka 16

Dia zo meni bua waya wenua amira ge bezai.

1Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Wau ema zo nu nena nuso awa mai zore senu dia inoisonua. Dia inoinu ema eni meni wau emare ego sewa awa, ‘Dia wai mai niso meni nena niso siso siso inowia.’ 2Ago sewa niniro mai awa zawa senu munu numore ego senua awa, ‘Ni nogo nogo inosa ge niso sesera nineni? Ni bua naso dia wai ine tepo, are ni baro bua inowesa amira ge gayai puro muro gipasa gane.’ 3Ago senu dia wai mai duba meni ego kotumunua awa, ‘Buara mama meni bua soyai amire na nogo wamunoni? Na bua mou-mau wai ine tepo, noko na nena emo emare isa samena, awa na me namena. 4Ota buara mama meni na esenai amire erama eni meni namore otao wero na so nusokarera uzumuro kora warise sero na tani zo wamu kotupitinona.’ 5Ago sero nu ema eni dinau nusokare nuso nana itinua nukare awa imata-kamata zawa senu da da bamuwa awa. Are nu zore ego senua awa, ‘Ni dinau nazo buara mama naso amira nana iti?’ 6Ago senu nu ina ego senua awa, ‘Kerosinra daramu kikinaka 100.’ Ago senu nu senua awa, ‘Nenara doket niso ewa. Are eya arumuro 100 disero 50 gae.’ 7Ago sero ema zore ego senua awa, ‘Dinau naso nazo niso nana iti?’ Ago senu nu senua awa, ‘Bek wuit 100.’ Ago senu nu numore senua awa, ‘Ni nenara doket niso puro 100 disero 80 gae.’ 8Are buara mama meni dia wai mai tani wenua amira susu ginu ema kotumaire meni wago wenua, are nu mai awa bowi wenua. Awa nera kota, zebura nena emo duba-duba inowera ami otao mamai nusokarere dai noise ema kotumaire meni wago inowera. Ota utura zasimai emo duba-duba inowera nukare ami zebura nena emo ema kotumaire meni wago kaka wamu inowera. 9Na me memeka nimorekare tona: Nikare moni waya meni otao-gamao wewo. Ago wawa ama moni puro nuaira be tepo wai amire nukare nikare puro so itai gege amira potamunora. 10Ota zo nu nena pei-kaka dia wero baitamunoya ami da ago nena bamu zo dia wero baitamunoya. Ota zo nu nena pei-kaka amira bua kaka wero baitamu wamunoya ami da ago ine bua bamu zo awa kaka wero baitamu wamunoya. 11Ota nikare moni waya zebu emira awa dia waya-waya wamunowa, awa agai nena me nimorekare potai dia wamunowi? 12Ota nikare nena ema zora awa dia kaka wero baitamu wamunowa, awa agai nena nisokare potai pamunowi? 13Ota mai daimata meni dia ema etora nana sou bua oko wai te wamunoya. Awa nu zo otao inoise zore iwo wamunoya. Ota noko zo tuma didinoise zore biawa wamunoya. Nikare da ago ine Anutura sou bua ata wau monira sou bua awa eto dago wai ine tepo awa.”

Yesura Oziga Ewanana ami Mosera lo ge dainitinoya.

14Farisayo nukare moni emo duba-duba inoisowa are Yesu meni ge senua awa niniro ge nusora sero ziwa. 15Ago wewa nu numorekare ego senua awa, “Nikare zazo nisokare emara nana giti mokara ewanana waise inowewa. Ata Anutu meni moka nisokare gosinowia. Nena ema meni gawera ewanana inowia awa Anutu meni gawi nena waya me waya inowia. 16Mosera lo gere porofetera ge awa zewai wero iteye donu Yohane kei awenua amira ana tepo wenua. Tepo wenu ana zaawero Anutu imata Tua wero nuamunoya amira Oziga Ewanana sero tupewera. Are ema dapikarago Anutura natara bayamu zewai-zawai inowera. 17Uture zebure amira be pesunamunoya awa nena peu gege. Ata lo gera owe mai pei-kaka zo awa duai ine tepo.

Yesu meni iu ara ina-dua waira ge senua.

18Ema zo nu bama nuso doro bama seka atamunoya, awa nu bama bewana wetia ago ine wamunoya. Ota ema zo nu bama ema zo meni gita atiro donua awa atamunoya, awa nu dai bama bewana waira pasina wamunoya.

Wau emato Lasarora uge.

19Gita wau ema zo noisonua. Nu tama woi owere ewa-gaewa pupinoise noisonua. Ago inoise waiko be sero ana-bona inoise yawa sarare noisonua. 20Are so be nusora nana zorage awa ema bogamasa zo arumuro ereniro itisonua, zazo nuso Lasaro. Tama nuso boya meni nai. 21Nu nena mumuka wau emara tebolra ena osasai puro namu inoisonua. Ago itasai suna mamai meni muro boya nuso sewinoisowa. 22Are ama ema bogamasa awa betenu angelo meni puro baro Abrahamre dai dara potiwa itinua awa. Ago wenu amire wau ema betenu gowewa awa. Gowewa nu dega niaore amira itise yaya bamu tapinoisonua awa. 23Ago inoise iri niro Abraham zora-zarako itinu Lasaro meni awa zorage numore dai itinu ginua awa. 24Ago wero nu zawa gatero ego senua awa, ‘O mama naso Abraham, ni na emo zo amuyo. Ni Lasaro iyeti wana sisino dumu nuso oura patiro puro muro potai iwawa naso zobi pei-kaka wae. Na niao meni awinoi yaya waya tapinona.’ 25Ago senu Abraham meni ina ego senua awa, ‘Mai naso, ni gita seka noise zamaire itise nena ewa-gaewa pupinoise noisosa. Ota Lasaro meni awa nena waya-kawaya pupinoisonua. Are zeme nata emira ena nu itai nuso ewanana tamuro itia. Ago inoi ni yaya tapinoise itesa. 26Ata awa daba kota, nena zo dai itia. Nisokare nana ata nasokare nana soe aiwa bamu itewia. Are ema nukare ego itewera ami aiwa awa zausemuro nisokare nana bayamu wara te oko wamunoya. Da ago ine ema agewara itewera ami aiwa zausemuro nasokare nana mai ine tepo awa.’ 27Ago senu wau ema meni ego senua awa, ‘Mama, ago amira na ni zawa tona. Ni Lasaro sasa mama nasora nana sora bayaise tona. 28Na namisini naso wana da itera. Awa Lasaro meni baro ge zewai-zawai numorekare saise nukare inoma masi emira muro yaya bamu tamai azu tona.’ 29Ago senu Abraham meni ego senua awa, ‘Nukare Mosera ge itia, o noko porofetera ge itia, are nukare ge awa ninarise.’ 30Ago senu wau ema meni ego senua awa, ‘O mama naso Abraham, tepo awa. Awa te kaka wamu awa. Ata betai zo meni bi ditira ena eriro baro nusokare nana kei awero ge sai duba kapetenamunora awa.’ 31Ago senu Abraham meni ego senua awa, ‘Nukare Mosera geta porofetera ge kaka ninamu wamunora, awa ema zo meni bi ditira ena noko eriro baro ge sai gara me oko wamunoya.’”