Search form

Luka 16:10

10Ota zo nu nena pei-kaka dia wero baitamunoya ami da ago nena bamu zo dia wero baitamunoya. Ota zo nu nena pei-kaka amira bua kaka wero baitamu wamunoya ami da ago ine bua bamu zo awa kaka wero baitamu wamunoya.