Search form

Luka 16:11

11Ota nikare moni waya zebu emira awa dia waya-waya wamunowa, awa agai nena me nimorekare potai dia wamunowi?