Search form

Luka 16:16

16Mosera lo gere porofetera ge awa zewai wero iteye donu Yohane kei awenua amira ana tepo wenua. Tepo wenu ana zaawero Anutu imata Tua wero nuamunoya amira Oziga Ewanana sero tupewera. Are ema dapikarago Anutura natara bayamu zewai-zawai inowera.