Search form

Luka 16:2

2Ago sewa niniro mai awa zawa senu munu numore ego senua awa, ‘Ni nogo nogo inosa ge niso sesera nineni? Ni bua naso dia wai ine tepo, are ni baro bua inowesa amira ge gayai puro muro gipasa gane.’