Search form

Luka 16:20

20Are so be nusora nana zorage awa ema bogamasa zo arumuro ereniro itisonua, zazo nuso Lasaro. Tama nuso boya meni nai.