Search form

Luka 16:22

22Are ama ema bogamasa awa betenu angelo meni puro baro Abrahamre dai dara potiwa itinua awa. Ago wenu amire wau ema betenu gowewa awa. Gowewa nu dega niaore amira itise yaya bamu tapinoisonua awa.