Search form

Luka 16:23

23Ago inoise iri niro Abraham zora-zarako itinu Lasaro meni awa zorage numore dai itinu ginua awa.