Search form

Luka 16:24

24Ago wero nu zawa gatero ego senua awa, ‘O mama naso Abraham, ni na emo zo amuyo. Ni Lasaro iyeti wana sisino dumu nuso oura patiro puro muro potai iwawa naso zobi pei-kaka wae. Na niao meni awinoi yaya waya tapinona.’