Search form

Luka 16:27

27Ago senu wau ema meni ego senua awa, ‘Mama, ago amira na ni zawa tona. Ni Lasaro sasa mama nasora nana sora bayaise tona.