Search form

Luka 16:30

30Ago senu wau ema meni ego senua awa, ‘O mama naso Abraham, tepo awa. Awa te kaka wamu awa. Ata betai zo meni bi ditira ena eriro baro nusokare nana kei awero ge sai duba kapetenamunora awa.’