Search form

Luka 16:31

31Ago senu Abraham meni ego senua awa, ‘Nukare Mosera geta porofetera ge kaka ninamu wamunora, awa ema zo meni bi ditira ena noko eriro baro ge sai gara me oko wamunoya.’”