Search form

Luka 16:6

6Ago senu nu ina ego senua awa, ‘Kerosinra daramu kikinaka 100.’ Ago senu nu senua awa, ‘Nenara doket niso ewa. Are eya arumuro 100 disero 50 gae.’