Search form

Luka 16:7

7Ago sero ema zore ego senua awa, ‘Dinau naso nazo niso nana iti?’ Ago senu nu senua awa, ‘Bek wuit 100.’ Ago senu nu numore senua awa, ‘Ni nenara doket niso puro 100 disero 80 gae.’