Search form

Luka 17

Tani waya meni emara kotumai sisinowia.

1Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Pasinara uzutai eure-taure ami kei awero ema bama uzutai pasinara duwamunora. Ata zo nu ema bama pasinara uzutamunoya ami waya waise. 2Ema ago ami mai kiaka zo uzutai pasina tamai azu, nikare bere-bere omata bamubake zo ema amira nana dube kimeniro ewa surura musunawa dagimai te wamia. Nera kota ema ami pasina kaka wamure oura dagimuro betamunoya, awa nena peu gege. Ota nu pasina wai amire Anutu meni ina potamunoya, awa nena mou-mau. 3Nikare nitopekare dia wero baitiwo. Otao niso pasina wai giro ni nitope nu seneyo. Noko nu duba kapetenai giro ni dai pasina nuso doyo. 4Noko nu pasina nimore be 7 ago waiko da amire wamunoya, ata nu noko tera ewesemuro nimore samunoya, ‘Na duba kapetenitinona.’ Ago tuai be 7 wai saineba ni pasina nuso duamunosa awa.” Ago senua awa.

Tuma diaira susu.

5Aposolo meni Tuare ego sewa awa, “Ni tuma diai nasokare ziasa zewai waise.” 6Ago sewa Tua meni ego senua awa, “Tuma diai nisokare awa ni me kiaka zo ine eriro bamu wamia, awa nikare ni bamu omire ego ine samewa awa, ‘Ni ena sokero baro ewa soe ena dopero erase.’ Ago sawa ge nisokare dimamia awa.

Bua maira susu.

7Agoro nisokare nana mai sou zo ma bua inomata bulimakao dia inoma tuwe noko ewesemuro mu nate nai dia nuso meni ego samunoita, ‘Ni eya mu arumuro nena nase.’ 8Tepo awa. Nu numore ego samunoya awa, ‘Ni nena nai naso sia wero mo kapawai awero amire nena nai naso dumuro puro mu. Na nena nana denai amire ni ama nena nase.’ 9Agoro soumai meni bua numore sai awa wai amire dia nuso meni kokopai numore samunoita? Tepo awa. 10Susu nisokare da ago ine itia. Anutu meni bua nimorekare potinua awa wero pesuniro amire ego seu, ‘Nakareka bua mai meya tosa. Bua namorekare sai awa gege wetenakare.’ Ago sewo.” Ago senua awa.

Yesu meni ema wana eto boya ayare awa kora wenua.

11Yesu nu Yerusalem bayamu sero ebete aita wero Samaria zebura ata Galilaya zebu amira soe susaumite 12kei nata zora ninua. Ago wenu ema boya ayare wana eto ami muro nu ebete ena tamuwa. 13Nukare aikera dopero zawa sero ego sewa awa, “Yesu, ema tua, ni nakare emo zo amuyo.” 14Ago sewa nu nukare giro ego senua awa, “Nikare baro tama aiso nisokare pris nana gipeu giro ewanena wetewa asare.” Ago senu nukare aita wero susauwa tama aiso nusokare ewanana wenua awa. 15Ago wenu nusokare nana ema zo meni tama nuso ewanana wenu giro arero Anutura zazo bowire poti ike nitinoise ewesemunua awa. 16Ewesemuro bamuro Yesu nana tera bawa diro benau poti zebura niro kokopai numore senua. Nu awa Samaria ema awa. 17Yesu meni awa giro ego senua awa, “Na ema wana eto kora wetena ewanana wetera, ata eni 9 awa nago iteri? 18Agoro ema 9 dago ewesemuro Anutura zazo bowire de ike nai sogo awa, ema Yudako ami imata gege mia ewa.” 19Ago sero numore ego senua awa, “Ni eriro bamu nuase. Tuma diai nisora ni ewanana wetesa.” Ago senua awa.

Anutu imata Tua wero nuamunoya amira be mamunoya.

20Farisayo meni Yesu atata wero sewa awa, “Be nere Anutu imata Tua wero nuamunoi?” Ago atata wewa Yesu meni ge nusokare ina ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira be awa eramara giti moka meni gai ine tepo awa. 21Noko nukare ge ego sai ine tepo awa, ‘Ei giu! Nu ego itia ewa,’ ota ‘Nu agewa zora ogo itia owa.’ Sana niniu. Anutu imata Tua wero nuai awa nisokare nana soe itia awa.” 22Ago sero bua mai nusore ego senua awa, “Noma ama nikare na Emara Mai amira waiko be zo gaira yaba wamunowa, ata nikare be naso zo oko gamunowa. 23Nukare nimorekare ego samunora, ‘Giu, nu ogo itia,’ ata ‘Giu, nu ego itia.’ Ago sara nikare oko baro nukare ama ganawe. 24Awa nera kota, be piri-piri awawi zasimai awa waegiro bamu utu agewa sero amira nitinowia, da ago ine na Emara Mai meni be na kei awamunona amire ago ine wamunona. 25Ata gita na yaya bua witai tamamunona. Tamana ema zeme nowera ami na atune potiro duamunora. 26Tani gita Noa wara kaka witamure inoisowa da ago ine inuara na Emara Mai ewesemuro mamunona. 27Nukare ou wama bamu kaka mamure nena pupise nise awinoise bama ina-pota wero atitinoise noisowa. Ago inoise noisouta asero noiwa Noa wara witinua awa. Witinu ou wama bamu muro nukare gogowero tepo wenua. 28Ema zazo Lati noisonua be amire da ago inoisowa. Nukare nena ninoise nena ina-pota inoise nai bua inoise so wise awinoise noe dowa 29Lati meni nata Sodom doro dainitinoinu waiko be da amire awetu niaore utura ena wa boruza meni osago wero ema bama dago awero tepo wenua awa. 30Erama meni da ago ine inoise kotumai nusokare poti zebura buara niro nuara na Emara Mai kei damu namunona awa. 31Be amire zo nu so nusora ope itamunoya ami neu-nau nuso sora itia awa pumamu oko toyaise. Ota zo nu buye nuamunoya ami oko ewesemuro nate bayaise. 32Nikare tani Latira bama amira nana kei awenua awa kotumuwo. 33Ota zo nu nuai nuso zebura awa puro nuamu kotumamunoya ami zebura nuai nuso awa duamunoya. Ata zo nu nuai nuso na emo duamunoya ami nuai ewanana tamamunoya. 34Na sana niniu. Pi amire ema eto masi da amira awinuarato na zo pumuro zo duamunona. 35Bama eto meni ma ditinoise itarato na zo pumuro zo duamunona. [ 36Ema eto buye nuarato na zo pumuro zo duamunona.]” 37Ago senu nukare ge awa niniro ego sewa awa, “Ema tua, nena awa nana ena kei awamunoi?” Ago sewa Yesu meni ge bezero ego senua awa, “Bua awawi ni oa meni ibosi giro kokounitinowera awa.”