Search form

Luka 17:11

Yesu meni ema wana eto boya ayare awa kora wenua.

11Yesu nu Yerusalem bayamu sero ebete aita wero Samaria zebura ata Galilaya zebu amira soe susaumite