Search form

Luka 17:12

12kei nata zora ninua. Ago wenu ema boya ayare wana eto ami muro nu ebete ena tamuwa.