Search form

Luka 17:13

13Nukare aikera dopero zawa sero ego sewa awa, “Yesu, ema tua, ni nakare emo zo amuyo.”