Search form

Luka 17:14

14Ago sewa nu nukare giro ego senua awa, “Nikare baro tama aiso nisokare pris nana gipeu giro ewanena wetewa asare.” Ago senu nukare aita wero susauwa tama aiso nusokare ewanana wenua awa.