Search form

Luka 17:16

16Ewesemuro bamuro Yesu nana tera bawa diro benau poti zebura niro kokopai numore senua. Nu awa Samaria ema awa.