Search form

Luka 17:17

17Yesu meni awa giro ego senua awa, “Na ema wana eto kora wetena ewanana wetera, ata eni 9 awa nago iteri?