Search form

Luka 17:3

3Nikare nitopekare dia wero baitiwo. Otao niso pasina wai giro ni nitope nu seneyo. Noko nu duba kapetenai giro ni dai pasina nuso doyo.